telefoonnummer +31 (0)30 27 40 647
NOW en Bedrijfsopvolging, bedrijven in het nauw door NOW dividendtoets

NOW en Bedrijfsopvolging, bedrijven in het nauw door NOW dividendtoets

25 februari 2021
Auteur: Hans Blikslager (CvB), Johan Mulder (JM Juristen)
Inleiding
De corona pandemie heeft geleid tot grote problemen voor ondernemingen en wordt begeleid door ongekende overheidssubsidies. De NOW regeling is al snel in 2020 uitgebreid met een bepaling waarbij een onderneming moet verklaren uitkeringen te doen aan aandeelhouders.
 
De ophef over Booking.com die de afgelopen jaren miljarden dividend uitkeerde en tevens een massieve NOW uitkering ontving, voelde voor de Nederlandse politiek niet goed.
 
Het MKB komt door dit dividendverbod echter ook in bonafide situaties soms in vervelende problemen. Wij schetsen er twee uit onze bedrijfsopvolgingspraktijk.
 
Pre-closing dividend
Bij verkoop van een bedrijf wordt meestal overeengekomen dat de overtollige liquiditeiten worden uitgekeerd naar het moederbedrijf voordat de aandelen worden overgedragen: het pre-closing dividend. Door de NOW regeling ontstaan problemen.
 
Een alternatief is dan het mee-verkopen van deze liquiditeiten door de koopsom daarmee te verhogen Die hogere koopsom aandelen echter:
  • Is lastiger financierbaar en risico verhogend;
  • kent van nature een aanzienlijk lager rendement;
  • kan na verkoop en levering aandelen nog steeds niet snel worden afgelost.
 
Preferent dividend
In het MKB wordt regelmatig gewerkt met (cumulatief) preferente aandelen, bijvoorbeeld bij bedrijfsopvolging binnen de familie; bij deel-financiering door de overdrager (de ‘vendor loan’) en bij een bedrijfsfusie.
 
Sinds de invoering van de flex B.V. wordt in statuten regelmatig bepaald dat de uit de vastgestelde jaarrekening blijkende winst automatisch aan de aandeelhouders ten goede komt of dat in ieder geval een uitkering aan houders van preferente aandelen plaatsvindt.
 
Een voorbeeld statutaire bepaling dividend op cumulatief preferente aandelen:
1         ….
           a         op de cumulatief preferente aandelen zal dividend worden uitgekeerd van vijf procent (5%).  …
 
In het voorbeeld is er geen ruimte voor een besluit tot reservering van winst welke ook de houders van preferente aandelen treft. Er zijn ook legio statuten waarbij een soortgelijke regeling is opgenomen voor houders van gewone aandelen. In de wet is dit zelfs als uitgangspunt opgenomen voor de N.V.
 
De automatische dividenduitkering plaatst bestuur en aandeelhouders in een lastige positie, want het volgen van de statuten leidt tot overtreding van de NOW voorwaarden. Bij volgen van de NOW voorwaarden evenwel ontstaat overtreding van de statutaire bepaling.
 
Een bijkomstig probleem ontstaat als de aandelen niet cumulatief preferent zijn: een jaar waarin de dividenduitkering wordt gepasseerd kan niet in een later jaar ingehaald. Dat maakt het passeren van dividend in een jaar extra nadelig voor de preferente aandeelhouder.
 
Hoewel het niet voldoen aan de NOW voorwaarden vervelende gevolgen kan hebben, geeft het niet naleven van statutaire voorwaarden ook problemen voor bestuur en aandeelhouders. Dat geldt in situaties waarin de aandelen zijn gecertificeerd ook voor het STAK bestuur.
 
Ook contractuele verplichtingen tot het uitkeren van dividend kunnen het bestuur voor ingewikkelde uitdagingen stellen. Te denken valt aan aandeelhoudersovereenkomsten, waarin is opgenomen dat dividend wordt uitgekeerd indien aan bepaalde financiële randvoorwaarden is voldaan, zoals een minimale liquiditeit of solvabiliteit.
 
Alternatieven en oplossingen
Voor de geschetste problemen zijn natuurlijk wel alternatieven en oplossingen, die ook kunnen samenhangen met de precieze beperkingen welke de NOW voorwaarden opleggen.
 
Zo kan het niet voldoen aan de NOW voorwaarden een zó groot financieel nadeel voor de vennootschap opleveren dat het bestuur op basis van de uitkeringstoets regulair een dividend uitkering op preferente aandelen kan tegenhouden. Anders rest weinig andere keus dan de dialoog aangaan met de aandeelhouders om te komen tot een unaniem gedragen oplossing. De vorm voor de oplossing die wordt gekozen is daarbij ondergeschikt aan het resultaat.
 
Oplossingen vergen echter vaak extra berekeningen, afwegingen, nieuwe formuleringen en afspraken en lastige onderhandelingen. Het is algemeen bekend dat vennootschap en aandeelhouders regelmatig niet op hele goede voet met elkaar verkeren.
 
Kortom: met recht een uitdaging voor het MKB en haar adviseurs…

Interessante onderwerpen:

Bedrijfsopvolging NOW dividendtoets
Onze kantoren
Kantoor Maartensdijk
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Tolakkerweg 219
3738 JM Maartensdijk (De Bilt)
Kantoor Zwolle
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Govert Flinckstraat 1
8021 ET Zwolle
Direct contact

Telefoon: +31 (0)30 27 40 647
Fax: 084 - 22 46 911
E-mailadres: contact@cvbinfo.nl
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!